• ca
  • es

L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SA (EMT, SA) és una societat mercantil titularitat de l’Ajuntament de Tarragona.

Com a empresa pública municipal, EMT s’integra en la definició de “sector públic” establerta en l’apartat d) de l’art. 3.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

En aquest sentit, EMT es situa en un estadi intermedi de subjecció a la LCSP atenent a la seva doble condició de ser poder adjudicador no Administració Pública, d’acord amb allò que l’estableix l’art. 3.3 de la LCSP.

En conseqüència, en l’adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada, EMT se sotmetrà a allò que estableix la LCSP i en concret a les normes establertes en les Seccions 1a i 2a del capítol I del Títol I del Llibre II, tal com estableix el seu article 317. En l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, EMT d’acord amb l’article 318 LCSP, se subjectarà, depenent del valor estimat del contracte, al mateix article o a la secció 2a del capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP. Així mateix, tant en contractació harmonitzada com no harmonitzada EMT subscriurà amb els seus adjudicataris contractes privats, d’acord amb allò que estableix l’article 26 LCSP.

L’ordre jurisdiccional contenció administratiu serà competent per conèixer de les qüestions pròpies de la preparació i l’adjudicació dels contractes subscrits per EMT, així com de la impugnació de les seves modificacions, si es basa en l’incompliment d’allò que s’estableix en els articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que aquesta modificació va haver de ser objecte d’una nova adjudicació. D’altra banda, la jurisdicció civil serà la competent per entendre de les controvèrsies que se suscitin entre les parts en relació amb els efectes i extinció dels contractes privats subscrits per l’entitat, amb excepció de les modificacions contractuals anteriorment citades.

Nota:
El Consell d’Administració, de data 22 de març de 2018, va acordar la vinculació del perfil del contractant de EMT amb la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, les dades relatives a les licitacions, poden trobar-se en: https://contractaciopublica.gencat.cat
A partir del 01/01/2022 a causa de la fusió de les dues empreses, les dades relatives a les licitacions es poden visualitzar a la web de l' Empresa Municipal de Transports públics de Tarragona S.A. (EMT) Aquí
Perfil del contractant EMT
Licitacions publicades abans del 4 de desembre de 2018
octubre 31, 2012

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT DELS PARQUÍMETRES

Data: 31/10/2012 Descripció: SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT DELS PARQUÍMETRES PER AL CONTROL I GESTIÓ DE LA ZONA REGULADA DE SUPERFÍCIE EN VIA PÚBLICA A LA […]
maig 30, 2012

CONTRACTE D’OBRA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CABINA DE CONTROL

Data: 30/05/2012 Descripció: CONTRACTE D’OBRA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CABINA DE CONTROL AL PÀRQUING DE SAAVEDRA I CENTRALITZACIÓ D’APARCAMENTS BATTESTINI I AV. CATALUNYA Procediment: Negociat sense publicitat Estat: ADJUDICAT […]
març 15, 2012

CONTRACTE D’OBRES DE L’APARCAMENT DISSUASORI

Data: 15/03/2012 Descripció: CONTRACTE D’OBRES DE L’APARCAMENT DISSUASORI AL CARRER JOAN SERRA VILARÓ, PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Procediment: Negociat sense publicitat Estat: ADJUDICAT Tipus: Obres Adjudicatari: TECNOFIRMES, S.A Documentació: 000-DISSUASORI-NOTIFICACIO-ADJUDICACIO.pdf